امکان‌سنجی تدریس تفسیر موضوعی قرآن کریم با رویکرد سلامت‌محور در دانشگاه‌های علوم پزشکی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 استادیار، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

چکیده

زمینه و هدف: ازجمله مباحث علوم بشری که در قرآن کریم به آن توجه شده مباحث مرتبط با حوزه سلامت و دانش پزشکی است. هدف این مطالعه، بررسی امکان پذیری تدریس تفسیر موضوعی قرآن با رویکرد سلامت محور در دانشگاه های علوم پزشکی و ارائه چارچوب کلی برای تدوین سرفصل‌های این درس می‌باشد.

روش بررسی: این پژوهش کاربردی و با رویکرد ترکیبی کمی و کیفی در سال تحصیلی 99-98 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت، جامعه آماری 24نفر از مدرسان درس تفسیر موضوعی قرآن، کارشناسان حوزه معارف اسلامی و متخصصان حوزه سلامت و آشنا به مباحث حوزه معارف بودند. ابزار مطالعه، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد تایید کارشناسان قرار گرفت.

یافته ها: مشارکت‌کنندگان(100درصد) ارائه درس تفسیر موضوعی قرآن کریم با رویکرد سلامت‌محور را نه ‌تنها امری ممکن بلکه مفید و ضروری دانستند. اکثر مشارکت‌کنندگان (75درصد) معتقد بودند سرفصل‌های درس قابلیت ارائه با این رویکرد را دارند. 100درصد مشارکت‌کنندگان، ارائه این رویکرد را درابعاد چهارگانه سلامت (معنوی، اجتماعی، روانی و جسمی) ممکن دانستند امّا منابع موجود را برای تحقق این رویکرد کافی ندانستند.

نتیجه گیری: ارائه درس تفسیر موضوعی قرآن کریم با رویکرد سلامت‌محور در ابعاد چهارگانه (معنوی، اجتماعی، روانی و جسمی) امری ممکن بلکه مفید و ضروری و منشأ پویایی و کارآمدی این درس خواهد بود. سرفصلهای پیشنهادی سلامت محور نیز راهگشای مناسبی برای تحقق عینی این رویکرد خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of teaching thematic interpretation of the Holy Quran with a health-oriented approach in medical universities

نویسندگان [English]

  • mahmoud ayoubi 1
  • Maryam Avizhgan 2
1 Assistant Professor, Department of Islamic Education, Isfahan University of Medical Sciences
2 Medical Education Research, Medical Education Development Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract:

Background and Objective: Among the topics of humanities that are considered in the Holy Quran are topics related to the field of health and medical knowledge. The purpose of this study is to investigate the feasibility of teaching thematic interpretation of the Qur'an with a health-oriented approach in medical universities and to provide a general framework for compiling the topics of this course.

Methods and Materials: This applied research was conducted with a combined quantitative and qualitative approach in the academic year of 2019-2020 in Isfahan University of Medical Sciences. The statistical population included 24 lecturers on thematic interpretation of the Qur'an at Isfahan University of Medical Sciences, specialists in the field of Islamic education and specialists in the field of health and familiar with the topics of the field of Islamic education. The study tool was a valid researcher-made questionnaire.

Results: Participants (100%) considered the presentation of thematic interpretation of the Holy Quran with an approach to health issues not only possible but also useful and necessary. The majority of participants (75%) believed that the course topics could be presented with a health-oriented approach. 100% of the participants considered it possible to present this approach in all four dimensions of health.

Conclusion: teaching the thematic interpretation course of the Holy Quran with a health-oriented approach in its four dimensions (spiritual, social, psychological and physical) is possible, useful and even necessary, and causes its dynamism and efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feasibility study
  • teaching
  • thematic interpretation of the Holy Quran
  • health-oriented approach