شناسایی ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های ارتقای اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران.

2 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: ناکارآمدی دوره‌های آموزش ضمن خدمت وزارت بهداشت را می‌توان عدم همسویی و همراهی محتوای دوره‌های آموزشی با نیازهای آموزشی کارکنان دانست. زمانی که محتوای آموزشی با نیازهای عملیاتی کارکنان همسو نباشد شاهد آن خواهیم بود که نه کارمندان محتوای آموزشی را جدی می‌گیرند و نه آنچه در این دوره‌ها تدریس می‌شود به کار کارمندان می‌آید. هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های ارتقای اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

روش بررسی: روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی پیمایشی می‌باشد. از نظر هدف، در حیطه تحقیقات کاربردی طبقه ‏بندی می‏شود. داده‌های کیفی موردنیاز از طریق کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌آوری شدند. جامعه آماری شامل 10 نفر از صاحب‌نظران و خبرگان دانشگاهی که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه‌های نیمه ‌ساختاریافته بود که روایی و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفت. مصاحبه‌ها تا زمان رسیدن به حالت اشباع انجام شد. روش تحلیل داده‌ها، کدگذاری متن بود.

یافته‌ها: در جهت تحقق هدف پژوهش، اقدامات انجام شده شامل مصاحبه با صاحب‌نظران، نگارش مطالب توسط محقق، بازخوانی و مرور دقیق متن تمام مصاحبه‌ها بعد از اتمام مصاحبه‌ها، تحلیل محتوای مطالب از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی که در نهایت ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های موردنظر شناسایی گردید.

نتیجه‌گیری: یافته‌های این تحقیق نشان‌دهنده آن است که ارتقای اثربخشی این دوره‌ها نیازمند کاربست مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و تلاش‌ها است که می‌توان به پرهیز از بیگانگی شغلی، مسئولیت پذیری به جای احساس وظیفه، احساس معنی داری، عشق به کار و مسئولیتهای اجتماعی سازمانی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Esfijani A, Zamani BE. Factors influencing teachers’ utilisation of ICT: The role of in-service training courses and access. Research in Learning Technology. 2020 Jun 26; 28.
 2. Rahimi F. Relationship between satisfaction with in-service teacher training and job performance Mediated by the professional development of teachers in Baharestan region. New Approach in Educational Sciences. 2022 Mar 21; 4(1):51-62. [Persian]
 3. Naveh Ibrahim AR, Majidi D. Evaluating the effectiveness of in-service training courses in improving the job performance of police officers. Quarterly journal of resource management in the police force. 2014 Oct 23;1393(7):95-118. [Persian]
 4. Stylianou P, Zembylas M. Engaging with issues of death, loss, and grief in elementary school: Teachers’ perceptions and affective experiences of an in-service training program on death education in Cyprus. Theory & Research in Social Education. 2021 Jan 2;49(1):54-77.
 5. Tarazi M, Parsa Moein K, Afkaneh S. Identifying the Affecting Criteria and Components on the Effectiveness of in-service Training Courses for Employees of the Refah Bank. Career and Organizational Counseling. 2020 Mar 20; 12(42):95-120. [Persian]
 6. Dehghanzadeh A, Doshmen Ziari E, Esfandiar, Moazzami M, Kaousi E.Providing a qualitative model to evaluate the effectiveness of virtual courses of in-service training on the behavior of employees in Tejarat Bank.Behavioral studies in management.2021 Feb 19; 11(24):19-30. [Persian]
 7. Vogt K, Tsagari D, Spanoudis G. What do teachers think they want? A comparative study of in-service language teachers’ beliefs on LAL training needs. Language Assessment Quarterly. 2020 Aug 7;17(4):386-409.
 8. Attaran E, Rezaizadeh M.A study of the effect of in-service training on the performance of the employees of Iran Khodro Sapco Design and Engineering and Parts Supply Company.New research approaches in management and accounting.2020 Dec 21; 48(4):114-29. [Persian]
 9. Legesse S, Alemu T, Tassew M, Shiferaw B, Amare S, Tadesse Z, Maru M. Evaluation of in-service training program of laboratory professionals in Amhara Public Health Institute Dessie Branch, northeast Ethiopia: A concurrent mixed-method study. PloS one. 2020 Dec 4;15(12): e0243141.
 10. Hadi Pour A. The Role of In-Service Training Quality in Organizational Citizenship Behavior of Secondary school teachers. Management and Educational Perspective. 2019 Nov 22; 1(1):1-3. [Persian]
 11. Önalan O, Gürsoy E. EFL Teachers' Demands and Preferences on In-Service Training in Turkey. International Online Journal of Education and Teaching. 2020;7(3):945-58.
 12. Chaghari M, Saffari M, Ebadi A, Ameryoun A. Empowering education: A new model for in-service training of nursing staff. Journal of advances in medical education & professionalism. 2017 Jan;5(1):26.
 13. Karimi S, Kehtari M, Khodayari H. Investigating the effect of in-service training on the improvement of nursing human resources in Imam Khomeini Hospital, Kermanshah. The third international conference on modern researches in the field of educational sciences, psychology and social studies of Iran, Tehran. (2017). [Persian]
 14. Soffia M, Wood AJ, Burchell B. Alienation is not ‘Bullshit’: An empirical critique of Graeber’s theory of BS jobs. Work, Employment and Society. 2022 Oct;36(5):816-40.
 15. Ayvaz-Tuncel Z, Çobanoğlu F. In-service teacher training: Problems of the teachers as learners. International Journal of Instruction. 2018.
 16. Dash SS, Vohra N. The leadership of the school principal: Impact on teachers’ job crafting, alienation and commitment. Management Research Review. 2018 Nov 19.
 17. Mulki J, Lassk FG. Joint impact of ethical climate and external work locus of control on job meaningfulness. Journal of Business Research. 2019 Jun 1; 99:46-56.
 18. Han SH, Oh EG. The link between transformational leadership and work-related performance: moderated-mediating roles of meaningfulness and job characteristics. Leadership & Organization Development Journal. 2020 Apr 28; 41(4):519-33.
 19. Atmaca Ç, Rızaoğlu F, Türkdoğan T, Yaylı D. An emotion focused approach in predicting teacher burnout and job satisfaction. Teaching and Teacher Education. 2020 Apr 1; 90:103025.
 20. Wolf S. Impacts of pre-service training and coaching on kindergarten quality and student learning outcomes in Ghana. Studies in Educational Evaluation. 2018 Dec 1; 59:112-23.