خود ارزشیابی صلاحیت بالینی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصیلی 95 -94

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش پزشکی، شبکه بهداشت قائمشهر، ایران، قائمشهر: شبکه بهداشت و درمان

2 دانشجوی دکترای آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،شبکه بهداشت فریدونکنار، ایران

3 عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی بابل،بابل،ایران

4 استادیار، گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

چکیده

زمینه و هدف:خودارزشیابی یک مهارت تکاملی و قسمت مهمی از فرایند ارزشیابی است که فرد عملکرد خود را در ارتباط
با استانداردها،بررسی و تجزیه و تحلیل می نماید، به علاوه به فرد فرصت می دهد تا عقاید خود را در زمینه عملکردهایش
ابراز دارد. هدف از این مطالعه تعیین میزان خود ارزشیابی صلاحیت بالینی کارورزان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
مازندران بوده که در سال تحصیلی 95 - 94 انجام شده است.
روش بررسی: در این پژوهش توصیفی 67 نفر از دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی مازندران خود را بر اساس یک
فرم ارزشیابی 91 موردی با مقیاس لیکرت 6 رتبه ای در ده قابلیت عمومی پزشکی مورد ارزشیابی قرار دادند.با محاسبه
میانگین رتبه های داده شده به مجموع موارد مربوط به هر یک از قابلیت ها، نمره آ نها در هر قابلیت تعیین گردید.
یافته ها: دانش آموختگان پزشکی این دانشگاه از میانگین رتبه ای میانگین رتبه ای بیشتر از 94 / 4 برخوردار بودند که
بالاترین میانگین رتب هها به پزشکی سالمندی (X=5/38 ، SD=/067 ) و کمترین میانگین رتبه ها به مهار تهای پروسیجرال
(X=2/48، SD=2/14) اختصاص داشت.
نتیجه گیری: در مطالعه حاضر نشان داده شد که میزان صلاحیت بالینی دانش آموختگان پزشکی بر اساس ارزیابی
خودشان در سطح قابل قبولی بوده است.خود ارزشیابی به عنوان یکی از را ههای دریافت بازخورد از یادگیرندگان می تواند
بازتاب مفیدی را در زمینه میزان موفقیت برنامه پزشکی در ایجاد قابلیت های عمومی برای دست اندرکاران برنامه از نظر
طراحی و اجراء فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


1.Seif A. Methods of measurement and evaluation in education.Third edition.Tehran:Doran publishment;2009.
2. Shumway JM, Harden RM; Association for Medical Europe. AMEE Guid No. 25:the assessment of Learning outcomes for the competenceand reflectire physician.Med. Teach. 2003; 25(6): 56 q-84.
3.Asghari N,Hosseini S,Abedini S,Razmara A,Naderi N. A comparison of faculty self-assessments of their students. Hormozgan Medical Journal.2011;3(14):246-253.
4.Razavi M,Dabiran S,Panahkhahi M,Asefi S,Zaker GH.  The results of self-evaluation of medical trainees before and after training basic surgical skills station training methods in clinical skills training center in Tehran University of Medical Sciences during 1383-1387. Journal of the Faculty of Health and Medical Research Institute.2011;2(8):15-26.
5. Abbott SD, Carswell R, McGuire M, Best M. Self-evaluation and its relationship to clinical evaluation. Journal of Nursing Education 1988; 27: 219-223.
6. Henderson A, Beattie H, Boyde M, Storrie K, Lloyd B. An evaluation of the first year of a collaborative tertiary-industry curriculum as measured by students' perception of their clinical learning environment.Nurse Educ Pract 2006 Jul; 6(4): 207-13.
7.Delaram M,Totonchi M. Compare Self-Assessment and Teacher Training Pregnancy midwifery students of Shahrekord University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education.2010;9(3):231-238
8.Sabeti F,Akbari Nassaji N,Haghighizade MH. Senior nursing students in their pursuit of self-evaluation of clinical skills Nursing - Surgical Medical Sciences, Ahvaz Jundishapur in 88 years.Iranian Journal of Medical Education.2012;11(5):506-515.
9. Bass EB, Fortin AH 4th, Morrison G, Wills S, Mumford LM, Goroll AH. National survey of clerkship directors in internal medicine on the competencies that should be addressed in the medicine core clerkship. Am J Med 1997 Jun; 102(6): 564-71.
10.Car SJ,Assessing clinical competency in medical senior house officers:how and why should we do?Postgrad Med J 2004;80(940):63-66.
11.Piercey C,Assessing clinical competencies.4th Annual Teaching Feb2,2004.
12. Hanley E, Higgins A. Assessment of clinical practice in intensive care: a review of the literature. Intensive Crit Care Nurs 2005; 21:268-75.
13.Dashti SH,Pedramfar P,Amini M,Sagheb MM. A self-assessment of Residents in Neurology Department of Shiraz Medical School. Journal of Medicine Eduction.2009;13(1,2):45-50.
14. Das M, Townsend A , Hasan MY. The views of senior Students and young doctors of their training in a skills laboratory. Medical Education 1998: 32(2):143-149.
15. Dent JA, Harden RM. A practical Guide for Medical Teachers. Harcourt publishers limited 2001:86-97.
16. Nielsen DG, Moercke AM, wickmann- Hansen Gitte, Eika Berit. Skills training in Laboratory and clerkship: connections, similarities, and differences. Medical education. 2003, 8(12).
17.Jalili Z,Nohi E,Nakhaie N. Assess the clinical skills of medical interns - Step in Development of Medical Education. Journal of Medical Education Development Center.2006;2(2):80-87.
18.Moattari M,Fallahzade MH. Final year medical student self-assessment of their ability in public authority, Shiraz University of Medical Sciences. Journal of Medical Education.2008;7(2):371-377.
19.Jahan F,Sadaf S,Bhanji S,Naeem N,Quresh R. Clinical Skills Assessment: Comparison of Student and Examiner Assessment in an Objective Structured Clinical Examination. Education for Health.2011;2(24).
20.Bahreini M,Moattari M,Kaveh MH,Ahmadi F. Self-evaluation of the clinical competence of nurses in a teaching hospital, Shiraz University of Medical Sciences. University of Medical Sciences Quarterly.2011;1(8).
21.DiIorio CK. Measurement in health behavior: methods for research and evaluation. the United States of America: Jossey-Bass A Wiley Imprint; 2005.