تدوین و اعتبار یابی الگوی بازاریابی آموزشی در آموزش فنی و حرفه‌ای

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار ، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران.

4 استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: هدف از مطالعه حاضر تدوین و اعتبار یابی الگوی بازاریابی آموزشی در آموزش فنی و حرفه‌ای بود.
روش بررسی: جهت دستیابی به هدف تحقیق از روش آمیخته متوالی استفاده شده است که شامل دو بخش کیفی و کمی است. اطلاعات و داده‌های لازم از مدیران و معاونین دانشگاه‌های علمی و کاربردی و مراکز فنی و حرفه‌ای شهر تهران جمع‌آوری گردیده و سپس الگوی بازاریابی آموزشی در آموزش فنی و حرفه‌ای اعتبارسنجی شده است. الگوی بازاریابی آموزشی در آموزش فنی و حرفه‌ای دارای 11 عامل اصلی عوامل فردی، عوامل ساختاری سازمان، بازاریابی خدمات، منابع مالی، خدمات و محصول آموزشی، رویه و سیاستهای آموزشی، فراگیر محوری و توجه به انتظارات، عوامل حقوقی و قانونی، همسویی سیاستهای بازاریابی و سازمان، عوامل اجتماعی و فرهنگی و پیامدها است که شامل 63 شاخص تشکیل دهنده آنها می باشد.
یافته‌ها: یافته های تحقیق نشان داد که ضرایب مسیر همه متغیرهای تحقیق در سطح 01/0 مثبت و معنادار است. اثر مستقیم عوامل فردی (41/0 =β)، عوامل ساختاری سازمان (53/0 =β)، بازاریابی خدمات (41/0 =β)، منابع مالی (50/0 =β)، خدمات و محصول آموزشی (48/0 =β)، رویه و سیاستهای آموزشی (45/0 =β)، فراگیر محوری و توجه به انتظارات (39/0 =β)، عوامل حقوقی و قانونی (45/0- =β)، همسویی سیاستهای بازاریابی و سازمان (35/0 =β)، عوامل اجتماعی و فرهنگی (46/0- =β) و پیامدها (45/0 =β) بر بازاریابی آموزشی در سطح (01/0>P) مثبت و معنادار است. براساس یافته های تحقیق میزان 99/0 از بازاریابی آموزشی توسط مدل پژوهش تبیین می‌شود.
نتیجه‌گیری: براساس محاسبه بارهای عاملی عوامل ساختاری سازمان (53/0) بیشتریت اثرگذاری را بر بازاریابی آموزشی در آموزش فنی و حرفه‌ای دارد و متغیرهای منابع مالی (50/0)، خدمات و محصول آموزشی (48/0) و رویه و سیاستهای آموزشی (45/0) در اولویتهای بعدی قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها


1.Anderson D, & Lees, R. Marketing education and the employability challenge. Journal of Strategic Marketing. 2016:1-10.
2.Amiri M, Hosseini Makarem, Atefeh, Fallah Heravi, Mahdieh Position and role of relationship marketing in educational services. Journal of Economics. 2014;11(12):108-93.
3.Turkmenian R. Quality measures for technical and vocational education: Tehran: continuous assessment; 2010.
4.Bagheri Hamaneh HR. valuation of the Effectiveness of Applied Academic Education in Yazd Province Using the Kirk Patrick Model: Yazd University; 2015.
5.Mehr Alizadeh Y. Globalization and the Challenges of Confronting Educational Systems and Internship and Skills in Iran: Ahvaz: Rasesh Publishing; 2014.
6.Mohammad Ali M. Technical and professional training and ways of its reform. Journal of Development of Professional and Technical Education. 2011;7(1):10-8.
7.Mehri Azad F. The role of technical and professional training in the development of human and economic resources. Payame Noor Center of Tehran: Payame Noor University of Tehran; 2013.
8.Salehi Omran I. Technical and professional education: the importance and challenges ahead. the collection of articles of pathology of the traditional education system and the movement towards a comprehensive system of skills. 2013.
9.Kolagar P. he Effect of Technical and Professional Training on Business Launch in Rural Areas of Golestan Province: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2013.
10.Gray L. Marketing education: open university press; 1991.
11.Maringe F, Gibbs P. Marketing higher education: Theory and practice: McGraw-Hill Education (UK); 2008.
12.Carrie DG, Mulla P, Patterson A, Kilkolly-Proffit M, Brookes R, Sima H, et al. Adding value to first-year undergraduate marketing education: team-based learning as a strategic response to changing modern educational environments. Journal of Strategic Marketing. 2017;25(2):138-51.
13.Bunnell T. Strategic marketing planning in international schools. International Journal of Educational Management. 2005;19(1):59-66.
14. Pressey, A. D. & Mathews, B. P. (2010), "Barriers to Relationship Marketing in Consumer Retailing", Journal Of Services Marketing, Vol. 14, PP. 272-286.
15.Arab, Abbas, Designing an Educational Marketing Model with Service-Income Chain Approach: Investigating the Interaction of Internal Marketing (4P) and Exterior Services (P7) Case Study: Islamic Azad University, Master's Thesis, Semnan University, 2017
16. Yassin, Ali, Abbas Niko, Mohammad, Taban, Mohammad, Poursharf, Yasanollah Designing a Marketing Model for Higher Education in Iran, A Model Based on Data Theory Foundation, Business Management Magazine, 2017, 9 (2): 438-415
17. Harker MJ, Bennan R. The Strategy and Tactics of Cases in Marketing Education.  The Customer is NOT Always Right? Marketing Orientationsin a Dynamic Business World: Springer; 2017. p. 826-9.
18.Hallbäck J, Gabrielsson P. Entrepreneurial marketing strategies during the growth of international new ventures originating in small and open economies. International Business Review. 2013;22(6):1008-20.
19.Nicholls J, Hair JF. An Exploratory Study of Ethics, CSR and Sustainability Education in Graduate/Undergraduate Business Schools: Specifically in the Marketing Curriculum.  Thriving in a New World Economy: Springer; 2016. p. 243-6.
20. Kolympiris, C., & Klein, P. G. The effects of academic incubators on university innovation. Strategic Entrepreneurship Journal,2017, 11(2), 145-170.
21. Martins, E.C.& Terblanche, F.(2003). Building Organizational Culture that Stimulates Creativity and Innovation. European Journal of Innovation Management, 2003, 6(1): 64-74.
22. Fritsch, M. (Ed.). Handbook of research on entrepreneurship and regional development: national and regional perspectives. Edward Elgar Publishing.2013
23.Fortunato, M. W., & Alter, T. (2015). Community entrepreneurship development: an introduction. Community Development, 46(5), 444-455.
24.Chiu H-C, Hsieh Y-C, Li Y-C, Lee M. Relationship marketing and consumer switching behavior. Journal of Business Research. 2005;58(12):1681-9.
25.Siamagka N-T, Christodoulides G. Social Media in Higher Education: An Investigation into UG Marketing Education in the UK.  Marketing Challenges in a Turbulent Business Environment: Springer; 2016. p. 19-23.
26.Strauss A, Corbin, Juliet. The Basics of Qualitative Research, Techniques and Stages of the Production of Grounded Theory: Ney publications; 2012.
27.Khatibi S. The Effect of Educational Packages on Consumer Behavior (Case Study: Educational Institutions): Payame Noor University of Tehran, Payame Noor Center of Tehran; 2011.
28.Alahayari R. A Comparative Study of Managers and Customers of Ariana's Educational Services on the Preferences of Marketing Factors: Khaje Nasir-Al-Din Tusi University of Technology; 2012.
29.Alamdari Elikhchi G. The Effect of Integrated Marketing Communication Tools on the Level of Receiving Small and Medium Industrial Units from Educational Services of Industrial Townships of East Azarbaijan Province: E-Learning Institute,Virtual Faculty of Mehr Alborz; 2012.
30.Rezaei H. Explaining the method of teaching Islamic values by modeling the network marketing process: Imam Sadiq University; 2012.
31.Hosseini E. Investigating the Role of Marketing Mixed Elements in the Brand Value of Educational Institutions, . Faculty of Literature and Humanities: Guilan University; 2012.