تدوین و اعتبار یابی الگوی بازاریابی آموزشی در آموزش فنی و حرفه‌ای

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار ، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران.

4 استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: هدف از مطالعه حاضر تدوین و اعتبار یابی الگوی بازاریابی آموزشی در آموزش فنی و حرفه‌ای بود.
روش بررسی: جهت دستیابی به هدف تحقیق از روش آمیخته متوالی استفاده شده است که شامل دو بخش کیفی و کمی است. اطلاعات و داده‌های لازم از مدیران و معاونین دانشگاه‌های علمی و کاربردی و مراکز فنی و حرفه‌ای شهر تهران جمع‌آوری گردیده و سپس الگوی بازاریابی آموزشی در آموزش فنی و حرفه‌ای اعتبارسنجی شده است. الگوی بازاریابی آموزشی در آموزش فنی و حرفه‌ای دارای 11 عامل اصلی عوامل فردی، عوامل ساختاری سازمان، بازاریابی خدمات، منابع مالی، خدمات و محصول آموزشی، رویه و سیاستهای آموزشی، فراگیر محوری و توجه به انتظارات، عوامل حقوقی و قانونی، همسویی سیاستهای بازاریابی و سازمان، عوامل اجتماعی و فرهنگی و پیامدها است که شامل 63 شاخص تشکیل دهنده آنها می باشد.
یافته‌ها: یافته های تحقیق نشان داد که ضرایب مسیر همه متغیرهای تحقیق در سطح 01/0 مثبت و معنادار است. اثر مستقیم عوامل فردی (41/0 =β)، عوامل ساختاری سازمان (53/0 =β)، بازاریابی خدمات (41/0 =β)، منابع مالی (50/0 =β)، خدمات و محصول آموزشی (48/0 =β)، رویه و سیاستهای آموزشی (45/0 =β)، فراگیر محوری و توجه به انتظارات (39/0 =β)، عوامل حقوقی و قانونی (45/0- =β)، همسویی سیاستهای بازاریابی و سازمان (35/0 =β)، عوامل اجتماعی و فرهنگی (46/0- =β) و پیامدها (45/0 =β) بر بازاریابی آموزشی در سطح (01/0>P) مثبت و معنادار است. براساس یافته های تحقیق میزان 99/0 از بازاریابی آموزشی توسط مدل پژوهش تبیین می‌شود.
نتیجه‌گیری: براساس محاسبه بارهای عاملی عوامل ساختاری سازمان (53/0) بیشتریت اثرگذاری را بر بازاریابی آموزشی در آموزش فنی و حرفه‌ای دارد و متغیرهای منابع مالی (50/0)، خدمات و محصول آموزشی (48/0) و رویه و سیاستهای آموزشی (45/0) در اولویتهای بعدی قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compilation and validation of educational marketing model in technical and vocational education

نویسندگان [English]

  • neda haji ali akbari 1
  • Nader Soleimani 2
  • Hamid Shafizadeh 3
  • Seyed Mosa Tabatabaee 4
1 Ph.D. Student, Department of Educational Administration, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
2 2Associate Professor, Department of Educational Administration, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
3 Associate Professor, Department of Educational Administration, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
4 Assisstant professor, Departmant of cognitive scienses, faculty of psychology and education sciences, Semnan university, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Background and objective: The purpose of this study was to develop and validate the marketing education model in technical and vocational education.
Methods and Materials: To achieve the research goal, a sequential mix has been used that includes two qualitative and quantitative parts. The information and data needed from the directors and deputies of scientific and applied universities and technical and professional centers of Tehran were gathered and then the marketing marketing model was validated in technical and professional education. The educational marketing model in technical and vocational education has 11 factors of individual factors, structural elements of organization, service marketing, financial resources, educational products and services, pivotal orientation and expectations, legal and legal factors, alignment of marketing policies And organization, social and cultural factors and outcomes, which includes 63 indicators of their constituents.
Results: The research findings showed that the path coefficients of all research variables were positive and significant at the level of 0.01. The direct effect of individual factors (β = 0.41), structural factors of organization (β = 0.53), service marketing (β = 0.41), financial resources (β = 0.50), educational services and products (48 / (Β = 0/45), educational policies and policies (β = 0.45), pivotal focus and attention to expectations (β = 0.39), legal and legal factors (β = 0.45), alignment of marketing policies and organization ( Β = 0.35), social and cultural factors (β = -0.46) and outcomes (β = 0.45) have positive and significant effects on educational marketing at the level (P <0.01).
Conclusion: Based on factor load calculations, structural factors of the organization (53/0) have the most effect on educational marketing in technical and vocational education, and the variables of financial resources (0.50), educational services and products (0.48), and educational policies and procedures (45 / 0) are in the next priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marketing
  • educational marketing
  • technical and vocational
1.Anderson D, & Lees, R. Marketing education and the employability challenge. Journal of Strategic Marketing. 2016:1-10.
2.Amiri M, Hosseini Makarem, Atefeh, Fallah Heravi, Mahdieh Position and role of relationship marketing in educational services. Journal of Economics. 2014;11(12):108-93.
3.Turkmenian R. Quality measures for technical and vocational education: Tehran: continuous assessment; 2010.
4.Bagheri Hamaneh HR. valuation of the Effectiveness of Applied Academic Education in Yazd Province Using the Kirk Patrick Model: Yazd University; 2015.
5.Mehr Alizadeh Y. Globalization and the Challenges of Confronting Educational Systems and Internship and Skills in Iran: Ahvaz: Rasesh Publishing; 2014.
6.Mohammad Ali M. Technical and professional training and ways of its reform. Journal of Development of Professional and Technical Education. 2011;7(1):10-8.
7.Mehri Azad F. The role of technical and professional training in the development of human and economic resources. Payame Noor Center of Tehran: Payame Noor University of Tehran; 2013.
8.Salehi Omran I. Technical and professional education: the importance and challenges ahead. the collection of articles of pathology of the traditional education system and the movement towards a comprehensive system of skills. 2013.
9.Kolagar P. he Effect of Technical and Professional Training on Business Launch in Rural Areas of Golestan Province: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2013.
10.Gray L. Marketing education: open university press; 1991.
11.Maringe F, Gibbs P. Marketing higher education: Theory and practice: McGraw-Hill Education (UK); 2008.
12.Carrie DG, Mulla P, Patterson A, Kilkolly-Proffit M, Brookes R, Sima H, et al. Adding value to first-year undergraduate marketing education: team-based learning as a strategic response to changing modern educational environments. Journal of Strategic Marketing. 2017;25(2):138-51.
13.Bunnell T. Strategic marketing planning in international schools. International Journal of Educational Management. 2005;19(1):59-66.
14. Pressey, A. D. & Mathews, B. P. (2010), "Barriers to Relationship Marketing in Consumer Retailing", Journal Of Services Marketing, Vol. 14, PP. 272-286.
15.Arab, Abbas, Designing an Educational Marketing Model with Service-Income Chain Approach: Investigating the Interaction of Internal Marketing (4P) and Exterior Services (P7) Case Study: Islamic Azad University, Master's Thesis, Semnan University, 2017
16. Yassin, Ali, Abbas Niko, Mohammad, Taban, Mohammad, Poursharf, Yasanollah Designing a Marketing Model for Higher Education in Iran, A Model Based on Data Theory Foundation, Business Management Magazine, 2017, 9 (2): 438-415
17. Harker MJ, Bennan R. The Strategy and Tactics of Cases in Marketing Education.  The Customer is NOT Always Right? Marketing Orientationsin a Dynamic Business World: Springer; 2017. p. 826-9.
18.Hallbäck J, Gabrielsson P. Entrepreneurial marketing strategies during the growth of international new ventures originating in small and open economies. International Business Review. 2013;22(6):1008-20.
19.Nicholls J, Hair JF. An Exploratory Study of Ethics, CSR and Sustainability Education in Graduate/Undergraduate Business Schools: Specifically in the Marketing Curriculum.  Thriving in a New World Economy: Springer; 2016. p. 243-6.
20. Kolympiris, C., & Klein, P. G. The effects of academic incubators on university innovation. Strategic Entrepreneurship Journal,2017, 11(2), 145-170.
21. Martins, E.C.& Terblanche, F.(2003). Building Organizational Culture that Stimulates Creativity and Innovation. European Journal of Innovation Management, 2003, 6(1): 64-74.
22. Fritsch, M. (Ed.). Handbook of research on entrepreneurship and regional development: national and regional perspectives. Edward Elgar Publishing.2013
23.Fortunato, M. W., & Alter, T. (2015). Community entrepreneurship development: an introduction. Community Development, 46(5), 444-455.
24.Chiu H-C, Hsieh Y-C, Li Y-C, Lee M. Relationship marketing and consumer switching behavior. Journal of Business Research. 2005;58(12):1681-9.
25.Siamagka N-T, Christodoulides G. Social Media in Higher Education: An Investigation into UG Marketing Education in the UK.  Marketing Challenges in a Turbulent Business Environment: Springer; 2016. p. 19-23.
26.Strauss A, Corbin, Juliet. The Basics of Qualitative Research, Techniques and Stages of the Production of Grounded Theory: Ney publications; 2012.
27.Khatibi S. The Effect of Educational Packages on Consumer Behavior (Case Study: Educational Institutions): Payame Noor University of Tehran, Payame Noor Center of Tehran; 2011.
28.Alahayari R. A Comparative Study of Managers and Customers of Ariana's Educational Services on the Preferences of Marketing Factors: Khaje Nasir-Al-Din Tusi University of Technology; 2012.
29.Alamdari Elikhchi G. The Effect of Integrated Marketing Communication Tools on the Level of Receiving Small and Medium Industrial Units from Educational Services of Industrial Townships of East Azarbaijan Province: E-Learning Institute,Virtual Faculty of Mehr Alborz; 2012.
30.Rezaei H. Explaining the method of teaching Islamic values by modeling the network marketing process: Imam Sadiq University; 2012.
31.Hosseini E. Investigating the Role of Marketing Mixed Elements in the Brand Value of Educational Institutions, . Faculty of Literature and Humanities: Guilan University; 2012.