فرایند بازنگری برنامه های آموزشی در دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه ، بهداشت و تخصصی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو کارگروه بازنگری دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مسئول کارگروه بازنگری دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضو کارگروه بازنگری دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، تهران، ایران

4 استاد، گروه ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی تهران، ایران

5 استادیار، گروه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بازنگری برنامه های آموزشی بخشی از برنامه اصلاحات آموزشی است که سبب انطباق برنامه های آموزشی با پیشرفت های سریع تحقیقات و فناوری شده و موجب کارآفرینی، اشتغال مولد و تولید ثروت می شود. ماموریت آموزش عالی در حوزه سلامت تربیت منابع انسانی متعهد، متخصص، کار آمد مبتنی بر نیازهای بومی و ملی است. دراین مقاله تلاش شده است نقشه راه ( فرایند ) بازنگری برنامه های آموزشی اقدامی درجهت اجرایی نمودن بسته های تحول و نو آوری آموزش علوم پزشکی تدوین گردد .
روش کار:بررسی متون وتجربیات صاحب نظران مشخص و از طریق برگزاری جلسات با گروه های بازنگری و اعضای هیِت های ممتحنه و یا کارگاه، تشریح گردید .
یافته ها : پس از تشکیل گروه بازنگری و تعیین الگوی آن در مرحله اول، نیازسنجی از اعضای هیئت‌علمی، مدیران محترم گروه، کارشناسان واحدهای آموزش، دانش‌آموختگان و در صورت لزوم نظرسنجی موردی از اساتید مجرب سایر رشته‌های ارتباطات، کارآفرینی و ..... مورد تاکید قرار گرفت. سپس مقایسه کوریکولوم موجود با برنامه های ان رشته در سطح بین‌المللی و یا رشته‌های مشابه باید صورت گیرد . در مرحله سوم ضمن سامان‌دهی اطلاعات، با تمرکز بر کاربردی‌تر نمودن سرفصل‌های دروس و رویکرد جامعه‌محوری رشته موضوعات برنامه‌های درسی رشته تعیین می شود . سپس با اینده نگاری رشته، پیش‌نویس اولیه با بازخوانی دروس قبلی در کارگروه های هیئت ممتحنه، تهیه سیلابس جدید درسی بر اساس مهارت‌های عملی ونقش های حرفه‌ای دانش‌آموختگان تدوین می گردد . در آخرین مرحله با اعمال نظرات و دیدگاه‌های اصلاحی و رفت و برگشت از نظرات صاحب نظران، بازبینی نهائی برنامه آموزشی و ویرایشی برنامه صورت می گیرد .
نتیجه گیری : اجرای صحیح فرایندهای فوق می تواند نقش مهمی در دستیابی به اهداف بازنگری در جهت تحول اموزش داشته باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The process of reviewing educational programs in the Secretariat of the Council for Basic Science, Health and Specialty Education

نویسندگان [English]

  • Farahnaz Khaje Nasiri 1
  • Shahla Khosravi 2
  • masomeh Kheirkhah 3
  • Jamshid Hajati 4
  • maryam Akbarilake 5
1 Department of social medicine/ faculty of medicine/ Tehran University of Medical Sciences
2 Assistant Professor, Department of Social Medicine, University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Midwifery Dept., Iran University of Medical Sciences, Member of the Review Committee of the Secretariat of Basic Medical Education Council, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Immunology, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Assistant Professor of Medical Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives: The revision of educational programs is part of the educational reform program that adapts educational programs to the rapid advances in research and technology and leads to entrepreneurship, productive employment and wealth generation. The mission of higher education in the field of health is the training of committed, expert, human resources based on native and national needs. This paper attempts to develop a roadmap (process) for reviewing training programs for the implementation of evolution and innovation programs of medical education
Methodology: study of texts and articles and the point of experts , meetings with review groups and members of the dissertation or workshops
Findings: After establishing the review group and determining its pattern in the first stage, the needs assessment of the faculty members, the managers of the group, the experts of the training units, the graduates and, if necessary, a case study of the professors of other fields of communication, entrepreneurship and ..... was emphasized. Then, compare the existing curriculum with the programs at the international level or similar disciplines. In the third stage, information organization is determined by focusing on the application of course syllabuses and the sociological approach of the subject field curriculum. Then, with field studies, the initial draft, by refreshing the previous lessons in the panels, is to prepare a new syllabus based on the practical skills and professional practices of the graduates. At the last stage, applying the comments and comments, and going back from the opinions of the experts, a final review of the curriculum and program editing is carried out.
Conclusion: The proper implementation of these processes can play an important role in achieving the goals of the review in order to transform education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Process
  • review
  • curriculum
 
1-      Nourooz – zadeh R , Mahmoodi r, Fathi Vajaregah K ,Naveh Ebrahim  AR .The Universities Participation Status in Revising the Curricula Approved by the Higher Council for Planning. Research and Planning in Higher Education: Winter 2006, Volume 12, Number 4 (42); page 71 -93[Persian]
2-      Yamani N, Nasr Esfahani, A R, Sabri M R, Review of Medical Sciences Curriculum Curriculum in the Country,  JOURNAL OF CURRICULUM STUDIES (J.C.S), Fourth Edition, No. 15, Winter 2009  [Persian]
 
3-      PorabasiA, Akbari H, Akhavan AA, Haghdoost AA, Kheiry Z, Dehnavieh R, RAHIMI H, ekmat SN, Larijani B. Analysis of Iran's National Medical Education Evolution and Innovation Plan using the Michelle and Scott's model of policymaking. Journal of advances in medical education & professionalism. 2019 Jan;7(1):20.
 
4-       Executive instruction review of educational programs. (2004). Staff Committee Formulation of rules and frameworks for revision of educational programs, Secretariat of the Supreme Council for Medical Science Planning, Deputy Director of Educational and Academic Affairs, Ministry of Health and Medical Education
5-       Curriculum Development, Revision, and Evaluation Processes Partnership for 21st Century Skills’ Framework for 21st Century Learning: WASHINGTON, DC 20001: 2011
6-      Yazdani S, Akbarilakeh M. Explanation and clarification of the concept of value in medical education. Journal of Research on Religion & Health. 2017 Apr 12;3(2):88-101.
7-      CURRICULUM DEVELOPMENT AND REVISION PROCESS HANDBOO, Pattonville School District 11097 St. Charles Rock Road St. Ann, Missouri 63074 (314) 213-8000 http://achieve.psdr3.org May 2002
8-       Roy,C.B. Advances in Teaching Sign Language Interpreter, Gallaudet University Press Washington, D.C.2005
9-      Dehghan MS, Mortazavi F, Yazdani S, Javidan F. Review of Faculty Members’ and Medical Students’ Viewpoints about the Reform of General Medical Degree Program,(pre-Clinical Phase) at Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Journal of Medical Education. 2016 May 5;15(1).
10-    Ahmed YA, Alneel S. Analyzing the curriculum of the faculty of medicine, University of Gezira using Harden’s 10 questions framework. Journal of advances in medical education & professionalism. 2017 Apr;5(2):60.
11-     Fernanda F, Branigan1 E., Chris Pupp Ch., Stefanutto M., Carlos Bambo C.,Maria Alexandre M, Pinheiro S.O., Ruth Ballweg R., Martinho Dgedge M., Gabrielle O'Malley G., Strand de Oliveira J A Framework for Revising Preservice Curriculum for Nonphysical Clinicians: The Mozambique  Experience,Education for Health . 2014, 27 ( 3 ),283-288.
12-    Masnadi Shirazi M A .valuating the Trend of Revising Courses in Shiraz University and Presenting the Proposed Revised Bachelor Program in Electrical Engineering .  Iranian Engineering Education Quarterly. Aug. 1, 2008; 10 (38): 89-118[Persian]
13-    Khosravi M, Norozi M, Fathi Vajaregah K .An analysis  on acceptance  of Curriculum Innovations in the Higher Education System (Case study: Review of Curriculum in Iranian Universities ) QUARTERLY EDUCATIONAL PSYCHOLOGY.2014 ,VOL 9 NO 27 P 135-166