کلیدواژه‌ها = دانشگاه علوم پزشکی
شناسایی ابعاد آینده نگری در دانشگاههای علوم پزشکی استان مازندران

دوره 28، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 69-80

سمیه بیک زاده؛ رضا یوسفی سعیدآبادی؛ سعید صفاریان همدانی


ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس ویژگی های دانشگاه کارآفرین

دوره 27، شماره 3، آذر 1397، صفحه 204-214

محمد رضا امیر اسماعیلی؛ سید حسین صابری؛ فرشید برخورداری