کلیدواژه‌ها = بیمارستان
تعداد مقالات: 11
1. الگوی ارائه خدمات سلامت معنوی در بیمارستانهای ایران

دوره 27، شماره 1، بهار 1397، صفحه 56-66

علیرضا حیدری؛ احمد حاجبی؛ جعفر بوالهری؛ بهزاد دماری


2. بررسی موانع اقامه نماز بیمار از دیدگاه بیماران بستری در بخش های بستری بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب رفسنجان

دوره 26، شماره 2، بهار 1396، صفحه 145-158

علی راوی؛ طیبه میرزایی؛ سکینه میرزایی؛ مجید کاظمی؛ فاطمه حسینی


4. رابطه سازگاری استراتژیک و درگیری شغلی در بیمارستان هاشمی نژاد تهران

دوره 25، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 107-118

حسن ابوالقاسم گرجی؛ حامد فتاحی؛ نسیم کاظمینی؛ آزاد شکری


6. تحلیل هزینه در کانون های هزینه یک بیمارستان آموزشی

دوره 21، شماره 2، بهار 1391

عزیز رضاپور؛ فرید عبادی فردآذر؛ جلال عربلو


7. ادغام دو بیمارستان: یک مطالعه موردی

دوره 21، شماره 1، بهار 1391

امیر اشکان نصیری پور؛ فرشته علی زاده